2014 – 4 KO_OP flat 1- basement / (un)ordnung

mit: Maria Hanl (A), Karin Pfeifer (A), Karin Pliem (A), Regula Michell (CH)
Kuratorin: Claudia-Maria Luenig (A)

Vernissage: Freitag, 5. September 2014 um 19 Uhr

Ausstellung: 6. September – 21. September 2014
zur Ausstellung: Mag. Hartwig s (Kunsttheoretiker, Kunsthistoriker)